Adobe InDesign

Planprogrami:

Përgatitja në mënyrë profesionale e:

 • librave,
 • revistave,
 • katalogjeve,
 • fletëpalosjeve

Temat:

 • Formatimi i faqes, formati, margjinat
 • Përdorimi i stileve për karaktere, paragrafe dhe objekte
 • Insertimi i teksteve nga programe të ndryshme
 • Tipografia
 • Organizimi i faqes në kolona
 • Insertimi i fotografive, tabelave dhe objekteve grafike
 • Përdorimi i markerëve për numërim automatik të faqeve
 • Përdorimi i fusnotave
 • Gjenerimi automatik i përmbajtjes
 • Optimizimi i fotografive për shtyp
 • Përgatitja për shtyp
 • Separacioni i ngjyrave
 • Eksportimi i dokumentit në formate të tjera,
 • Organizimi i librit në kapituj
 • etj.