PHP/MySQL

Planprogrami:

 • Hyrje në PHP
 • Web aplikacionet server-side (backend)
 • Relacioni ndërmjet PHP dhe HTML/CSS/JavaScript
 • Platforma LAMP/WAMP
 • Instalimi dhe konfigurimi i WAMP serverit
 • Variablat e serverit dhe përdorimi I tyre në praktikë
 • Përdorimi i një PHP IDE
 • Disa funksione themelore të PHP
 • Variablat, konstantat dhe matricat
 • Funksionet kryesore të matricave
 • Degëzimi i programit (if…else…endif, switch…case)
 • Strukturat ciklike (for, foreach, while)
 • Bashkangjitja e fajllave include, include_once, require, require_once
 • Ndërtimi i një funksioni;
 • Metodat GET, POST;
 • Përdorimi i cookies
 • Përdorimi i sessions
 • Sistemet për menaxhimin e databazave relacionale (MySQL)
 • MySQLi, funksionet themelore, konektimi në databazë nga PHP
 • Përdorimi i PHPMyAdmin për krijimin dhe modifikimin e databazave
 • Ndërtimi i SQL kërkesave (query) me shembull të një CMS bazik
 • Krijimi i relacioneve ndërmjet tabelave
 • Leximi i të dhënave nga databaza
 • Gjenerimi dinamik i një URL;
 • Leximi i të dhënave nga URL me metodën GET;
 • Regjistrimi i të dhënave në databazë
 • Sanitizimi i të dhënave: intval, filter_var me parametrat SANITIZE; Validimi i të dhënave
 • Fshirja e të dhënave nga tabela
 • Leximi i të dhënave nga databaza dhe bartja e tyre në formular
 • Krijimi i një select elementi nga tabela e zgjedhur;
 • Regjistrimi i ndryshimeve në databazë
 • Ndërtimi i query me UPDATE
 • Specifikat e llojeve të ndryshme të fushave të formularit gjatë procesimit në PHP
 • Ndarja e rezultateve në faqe të shumëfishta (pagination)
 • Llogaritja e numrit total të rekordeve; ndarja në faqe; gjenerimi i URL për faqet
 • Kërkimi i të dhënave nëpër databazë dhe paraqitja e rezultateve
 • Ndërtimi i një aplikacioni për kërkim me teknologjinë AJAX, duke përdorur jQuery dhe PHP/MySQL
 • Ndërtimi i një sistemi për identifikim (Login form)
 • Metodat e enkriptimit të passwordit dhe mënyra e funksionimit
 • MD5; SHA1; rainbow tables; salt; Funksionet e MySQL për enkriptim
 • Përdorimi i variablave dhe funksioneve të sesionit
 • Ndërtimi i një ACL (access control level) sistemi,
 • Përcaktimi i privilegjeve për përdorues të ndryshëm në databazë
 • Përdorimi i direktivave në .htaccess dhe rewrite për ndërtimin e SEO URL-ve
 • Ndalimi i aksesit nëpër folldera nga jashtë
 • Mbrojtja nga leximi i drejtpërdrejtë i një skripte
 • Inkorporimi i aplikacionit brenda një HTML/CSS template, mënyra e thirrjes së subtemplate për modulet e ndryshme të aplikacioneve
 • Dërgimi i emailit
 • Funksioni mail dhe parametrat përkatës,
 • Mundësitë shtesë për dërgimin e autorizuar të email-ave
 • Ndërtimi i sistemit për regjistrim
 • Ndërtimi i tabelës së përdoruesve,
 • Aktivizimi i llogarisë së përdoruesit
 • Ndërtimi i sistemit për ndryshimin e fjalëkalimit të harruar
 • Dërgimi i fjalëkalimit origjinal,krijimi automatik i një fjalëkalimi të ri, ndryshimi i fjalëkalimit nga ana e përdoruesit
 • Ndërtimi i profilit dhe dhe panelit administrativ të një anëtari
 • Korigjimi i të dhënave personale
 • Ndërtimi i panelit administrativ bazik të administratorit
 • File upload
 • Manipulimet me fajllat
 • Formimi i direktoriumit; verifikimi i ekzistimit të një fajlli; zhvendosja e fajllave; fshirja e fajllave
 • Gjenerimi i linqeve dhe inkorporimi i imazheve brenda postimeve
 • Përdorimi i databazës për ruajtjen e regjistrit të imazheve
 • Arkitektura MVC, avantazhet dhe mënyra e organizimit të aplikacionit konform me këtë paradigmë
 • Krijimi i controllers, models & views, si dhe ndërlidhja e tyre
 • Gjenerimi automatik i një RSS feed
 • Gjenerimi automatik i një Google Sitemap
 • Ndërlidhja e jQuery me PHP
 • Gjenerimi i rezultatit si HTML dokument
 • Gjenerimi i rezultatit si JSON objekt
 • Hyrje në Object Oriented Programming (OOP)
 • Encapsulation, inheritance, polymorphism
 • Krijimi i një klase, vetitë, metodat
 • Krijimi i një objekti, ndryshimi i vetive, thirrja e metodave
 • Konstruktorët, destruktorët dhe metodat magjike
 • Vizibiliteti i vetive dhe metodave: public, private, protected
 • Inheritance, zgjerimi i një klase me subklasa
 • Klasat dhe metodat statike
 • Autoload, Namespace